Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 71/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού ‘’PUMP HYDRAULIC’’ Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ CL-415 (Ο/Ν:18EB45)

Τ0 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ  CL-415 (O/N:18ΕB45).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια