Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 73/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:18EΒ56-57)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικών CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (O/N:18ΕB56-57).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια