Δημόσιος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμόςγια την Eκμίσθωση του υπ’ αριθ. 8 γραφείου 6ου ορόφου, επί της οδού Ακαδημίας 27-27Α ακινήτου, συνολικής επιφάνειας 129 τ.μ του

Ανακοινώνεται ότι την 08-06-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα – 1ος όροφος), Δημόσιος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με προφορικές, για την εκμίσθωση του κάτωθι ακινήτου, ιδιοκτησίας ΜΤΑ:
Υπ’ αριθ. 8 γραφείο – διαμέρισμα του 6ου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 129 τ.μ του επί της οδού Ακαδημίας 27-27Α ακινήτου, ιδιοκτησίας ΜΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, με τιμή εκκίνησης το ποσό των € 975,23 μηνιαίως και ποσοστό αναπροσαρμογής του μισθώματος ανά πενταετία ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) προσαυξημένο κατά ποσοστό 5%.