Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 1-1-2018 έως 30-04-2018

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 1-1-2018 έως 30-04-2018

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΑΟΝ46ΨΧΗ5-ΥΩ3