Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.Ε.Ε. υπ’ αριθμ. 06 /2018 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Διαφόρων Αρτοσκευασμάτων ( Σάντουιτς – Κέικ – Κρουασάν) – ΑΔΑ: ΩΛΗΕ6-ΔΔΨ

H 115ΠΜ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) , σε δύο (2) στάδια, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.