Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 09/2018 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Αναψυκτικών – Χυμών για Ανάγκες της Μονάδος – ΑΔΑ: ΩΑΜ26-Υ3Ξ

H 115ΠΜ προκυρήσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.), σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την περιοδική προμήθεια Αναψυκτικών-Χυμών για τις ανάγκες της Μονάδος.

Η Π.Ε.Ε. αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑΜ26-Υ3Ξ