Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.2/18 με Ενσφράγιστες Προσφορές για την Προμήθεια Φρέσκου Άρτου Λευκού Τύπου 70% προς Κάλυψη Αναγκών ΚΕΔΑ/Ζ – ΑΔΑ:6ΥΡΗ6-ΝΚΥ

Το Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ενσφράγιστες προσφορές για την Προμήθεια Φρέσκου Άρτου Λευκού Τύπου 70%. (Π.2/18)