Ανακοίνωση για την κλήρωση μελών Επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «Ανακατασκευή του Δικτύου Ύδρευσης στην Περιοχή Εκτόξευσης του ΠΒΚ» (Κ-469Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της «ανοικτής διαδικασίας» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανακατασκευή του Δικτύου Ύδρευσης στην Περιοχή Εκτόξευσης του ΠΒΚ» (Κ-469Ν), εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 907.000,00 ΕΥΡΩ (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης).

Ανακοίνωση Κλήρωσης για Πρόεδρο και μέλη συγκρότησης Ε.Δ (K-469N)