Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 07/18 της 206 ΠΑΥ, για την Προμήθεια Χαλύβδινου Λέβητα στο Πλαίσιο του Έργου «Συντήρηση Λεβητοστασίου 251 ΓΝΑ» ΑΔΑ:Ω0Ψ06-ΥΤΧ

H 206 ΠΑΥ διακηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του
Ν. 4412/16.