Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 133 ΣΜ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπού Κρέατος – ΑΔΑ: 6ΔΘΡ6-ΨΣΡ

Η 133 ΣΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
με κριτήριο μόνο την τιμή για την περιοδική προμήθεια νωπού κρέατος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.