Διακήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 10/2018 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Εμφιαλωμένου Επιτραπέζιου Νερού για Ανάγκες Μονάδος – ΑΔΑ: ΩΔ7Φ6-ΝΞΕ

Η 115ΠΜ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος( Π.Ε.Ε.), σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την περιοδική προμήθεια Εμφιαλωμένου Επιτραπέζιου Νερού για τις ανάγκες της 115ΠΜ.