Διακήρυξη 4/2018 Επαναληπτικού Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού της 133ΣΜ για την Ανάδειξη Μειοδότη Κοπής –Αποκομιδής Αυτοφυούς Χόρτου -ΑΔΑ: ΩΨΜΠ6-ΗΚΕ

H 133ΣΜ προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη πλειοδότη κοπής – αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου, έκτασης εκατόν πενήντα (150) στρεμμάτων στο Αεροδρόμιο Καστελλίου και διακοσίων (200) στρεμμάτων στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΨΜΠ6-ΗΚΕ