Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/18) της 117ΠΜ για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικών – ΑΔΑ: 6ΩΕΓ6-ΛΑΙ

Η 117 ΠΜ προκηρρύσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την προμήθεια Ελαιολιπαντικών προς κάλυψη αναγκών Μονάδων της ΠΑ έτους 2018.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΩΕΓ6-ΛΑΙ