Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 16/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Ανάδειξη Aναδόχου «Μίσθωσης Λεωφορείων Μετακίνησης Μαθητών – Μαθητριών ΣΙ – ΣΜΥΑ» – ΑΔΑ : 6ΗΞΚ6-Μ62

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Ανάδειξη Αναδόχου «Μίσθωσης Λεωφορείων Μετακίνησης Μαθητών – Μαθητριών ΣΙ – ΣΜΥΑ», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.