Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 42/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Δεξαμενών Καυσίμου Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π ΑΒ-205 (Ο/Ν:183102)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄ είδος για την προμήθεια υλικών θέματος κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (Ο/Ν: 183102).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια