Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/18) του Α/Α Ρόδου για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών για Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης Μονάδας (ΑΔΑ: 6ΖΦ76-ΨΑΞ)

Το Α/Α Ρόδου συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος για ένα (1) έτος ή μέχρι τη συμπλήρωση της προϋπολογισθείσας αξίας (όποιο έλθει πρώτο) με δικαίωμα ανανέωσης για ένα (1) ακόμη έτος.