Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 75/18 του 201ΚΕΦΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου Οδικών Μεταφορών των Υλικών της Π.Α. από την Ελλάδα προς τις Χώρες της Ευρώπης και Αντιστρόφως .

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου , με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη εργολάβου (Αναδόχου) διακίνησης-μεταφοράς οδικώς των υλικών της ΠΑ από και προς τις χώρες της Ευρώπης.

Ανατήθηκε στο Διαύγεια