Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 80/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προ-μήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Συγκροτήματος Τροχών Α/Φ C-27J (Ο/Ν:183229)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄ είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν:183229).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια