Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 82/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού DOOR DROP CONTROL A/Φ CL-415 (Ο/Ν:183142)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:183142).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια