Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 85/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Συγκροτήματος Σωληνώσεων και Παρελκόμενων Α/Φ PZL- M18 (Ο/Ν:183117)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄ είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (Ο/Ν:183117).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια