Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 93/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν:18EΒ65-67)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την επισκευή υλικών ,CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N:18ΕB65-67).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια