Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 99/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Συγκροτήματος Ρύθμισης Καυσίμου Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ G.V. (Ο/Ν:183250)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ G.V. (Ο/Ν:183250)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια