Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών του υπ΄ αριθμ. ΔΕ.22/18 Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Κλινών Νοσηλείας προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ» – ΑΔΑ:67ΓΣ6-ΚΒΙ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας σε εκτέλεση της ΑΔ.Φ.831/3108/Σ.759/28 Ιουν 2018/ΔΑΥ/Γ3/3 (ΑΔΑ:Ω0ΞΘ6-Γ7Υ) διαταγής, μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του υπ΄ αριθμ. ΔΕ.22/18 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την προμήθεια «Κλινών Νοσηλείας προς κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 2α Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31η Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ.