Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση (Δ 06/18) της 133ΣΜ για την Εκμίσθωση Χώρου (Εμβαδόν 185 τμ) στο Α/∆ Ηρακλείου -ΑΔΑ:ΨΩ886-Β10

H 133ΣΜ προσκαλεί σε Διαπραγμάτευση με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την εκμίσθωση του δυτικού μισού Υποστέγου Η–134 (εμβαδόν 185 τμ) Α/∆ Ηρακλείου, για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) ετών από υπογραφής της σύμβασης.