Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 11/2018 της 115ΠΜ για την Ενοικίαση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών – ΑΔΑ: 9ΡΓΧ6-ΑΣ3

Η 115ΠΜ προκηρρύσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος( Π.Ε.Ε.), σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την Ενοικίαση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών Αναψυκτικών –Νερών, Ροφημάτων & Σνακ στη Μονάδα και με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο συνολικά μηνιαίο μίσθωμα

Η Π.Ε.Ε. αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9ΡΓΧ6-ΑΣ3