Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’ Αριθμ. 02/2018 της Μ.ΓΕΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου Εγκατάστασης-Λειτουργίας Αυτόματων Πωλητών προς Κάλυψη Αναγκών Αερονομίας,ΥΠΗΔ -ΑΔΑ:ΩΝ476-Σ4Λ

Η Μοίρα ΓΕΑ καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους,
για την ανάδειξη αναδόχου θέματος, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του υψηλότερου συνολικού μηνιαίου μισθώματος.