Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.3/18) για την Τεχνική Εξυπηρέτηση του Συγκροτήματος Βιολογικού Καθαρισμού του ΚΕΔΑ/Ζ με Λήψη Έγγραφων Ενσφράγιστων Προσφορών – ΑΔΑ : ΩΓΗ96-Κ8Ε

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), για την τεχνική εξυπηρέτηση του συγκροτήματος βιολογικού καθαρισμού, ως το Παράρτημα «Α» της πρόσκλησης, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ και για την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους.