Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 11/18 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος στο Πλαίσιο του Έργου «Κατασκευή Βάσεων Ανασχετήρων στην 117 ΠΜ» ΑΔΑ: 7Ν436-9ΧΝ

H 206ΠΑΥ, διακηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.