Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.11/18) για την Προμήθεια Άρτου-Διαφόρων Ειδών Αρτοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισα- ΑΔΑ:6Γ7Ι6-ΑΘ0

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την Προμήθεια Άρτου και Διαφόρων Ειδών Αρτοσκευασμάτων, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας.