∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.12/18) για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικών Κοινής Χρήσης Μέσων Εδάφους Μονάδων Π.Α. με ΑΔΑ:6ΟΚ06-Ρ74

Η ΔΟΥ Α/Β  Λάρισας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος) για την προμήθεια ελαιολιπαντικών μέσων εδάφους Μονάδων Π.Α.