Περίληψη της Διακήρυξης Διαγωνισμού υπ΄αριθ.13/18 της 206ΠΑΥ με ΑΔΑ: Ψ9ΗΤ6-ΨΔ8

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επέκταση Δραστηριοτήτων Συνεργείου Φιαλών Πεπιεσμένου Αέρα του ΚΕΑ»