∆ιακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού (∆.13/18 ) για την Προμήθεια ∆ιαφόρων Τύπων Καφέ-Ροφημάτων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας-ΑΔΑ:6Ο396-6Ο3

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Διαφόρων Τύπων Καφέ – Ροφημάτων , για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας.