Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.35/18 για τη γενική επισκευή «Υλικού MAIN ROTOR HUB Ε/Π SUPER PUMA» – ΑΔΑ :7ΣΣΕ6-ΨΑΧ.

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για τη γενική επισκευή «(overhaul)  υλικού  ΛΟΛ «MAIN ROTOR HUB, Ε/Π Super Puma, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.425.000,00 συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.