Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 36/18 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ» – ΑΔΑ : 6Ω376-Φ5Ρ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους για την προμήθεια Φυσικού Αερίου προς κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.238.938,053€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 13% ή 1.400.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.