Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ 09/2018 της 206 ΠΑΥ, για την Προμήθεια Ακροπόδων, στο Πλαίσιο του Έργου «Επισκευή – Ενίσχυση Λιμενοβραχίονα Προστασίας Α/Δ Σκύρου» ΑΔΑ:ΩΣΣ06-Υ70

H 206Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.