Διακήρυξη ∆ιαπραγμάτευσης χωρίς Προηγούμενη ∆ημοσίευση Προκήρυξης (Δ.7/18) της 114ΠΜ για Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering) στην Ανοικτή ∆ομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στα Οινόφυτα Βοιωτίας – ΑΔΑ: ΩΑΗ76-ΓΟ0

Η 114ΠΜ θα διενεργήσει διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με ενσφράγιστες προσφορές, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) τετρακοσίων τριάντα (430) ατόμων (κατ ’ εκτίμηση) στην ανοικτή ∆ομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στα Οινόφυτα Βοιωτίας, κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα ογδόντα (80) ημερών από 17 Ιουλίου 2018 και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 201.762,88 € συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4368/16 και των άρθρων 32 και 107 του Ν. 4412/16.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑΗ76-ΓΟ0