Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.10/18 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Διαφόρων Τύπων Καφέ – Ροφημάτων

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια ειδών θέματος, προς κάλυψη αναγκών Μονάδων περιοχής Λάρισας.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΨ9Υ6-ΛΞΨ

Τροποποιήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΩΡΕΙ6-268