Διακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (Δ. 6/18) της 114ΠΜ γ ια την Προμήθεια Ανταλλακτικών – Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης UPS – ΑΔΑ:ΩΒΙΑ6-ΕΜΤ

Η 114ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές σε ένα στάδιο, σύφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, για την προμήθεια ανταλλακτικών – παροχή υπηρεσιών συντήρησης UPS της Πτέρυγας σύμφωνα με τα Παραρτήματα «Α», «Β», «Γ» και «∆» της διακήρυξης.

Η διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΩΒΙΑ6-ΕΜΤ