Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.6/18) της 117ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ: ΩΒΠ06-ΕΕ4

Η 117 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής του δελτίου πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος/Π.Ε. Ηλείας, για την προμήθειας αγαθών θέματος.