Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.03/18) του Α.Απ Ακτίου για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου – ΑΔΑ: Ω6ΛΧ6-ΡΑΗ

Το Α.Απ Ακτίου προκηρρύσει τη διενέργεια συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης πεντακοσίων δεκαεννέα στρεμμάτων (519 στρ) από ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ακτίου.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω6ΛΧ6-ΡΑΗ