Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. ΔΕ.31/18 για την προμήθεια «Ραδιοβολίδων» – ΑΔΑ : 6ΑΙΨ6-ΚΟΨ..

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια «Ραδιοβολίδων με xρήση συστήματος εντοπισμού θέσης μέσων δορυφόρων», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 884.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.