Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 28/18 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Ιατρικών Αερίων – ΑΔΑ : 7ΔΝΒ6-ΣΥ4

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την «Προμήθεια Ιατρικών Αερίων», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 100.344,00 € [ποσό επιβαρυνόμενο  με  ΦΠΑ 24%,  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (25.086,00 €   ετησίως)]   και  124.426,56 €,   συμπεριλαμβανομένων  των προβλεπόμενων  κρατήσεων   και  του  αναλογούντος  ΦΠΑ,   για  μια  τετραετία (31.106,64 € ετησίως).