Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. υπ’αριθμ. 2173/2018 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Διωρόφου Οικήματος Έξι (6) Διαμερισμάτων στην 135ΣΜ» (Σ-136Ε)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κατά την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Διωρόφου Οικήματος Έξι (6) Διαμερισμάτων στην 135ΣΜ» (Σ-136Ε), εκτιμώμενης αξίας 783.000,00 Ευρώ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα ~ 15 % και απολογιστικές εργασίες), ήτοι 970.920,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24 %. Το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες εκτιμώμενης αξίας 599.080,49 ΕΥΡΩ, και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες εκτιμώμενης αξίας 183.919,51 ΕΥΡΩ, (στις τιμές αυτές συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% και απρόβλεπτα ~15%) καθώς και απολογιστικές εργασίες εκτιμώμενης αξίας 590,00 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών (είδη κιγκαλερίας), Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%). Το έργο θα κατασκευασθεί στο αεροδρόμιο της νήσου Σκύρου (Νομός Ευβοίας).