Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 103/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού ΒΟΧ ASSY, Κατηγορίας 1560, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (Ο/Ν:183268)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (Ο/Ν:183268)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια