Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 105/18 του 201ΚΕΦΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου Αεροπορικής Μεταφοράς των Υλικών της Π.Α. από και προς Χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ και τον Καναδά.

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου , με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη εργολάβου (Αναδόχου) διακίνησης-μεταφοράς αεροπορικώς των υλικών της ΠΑ από και προς τις χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ και τον Καναδά.

Αναρτήθηκε στο Διάυγεια