Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 100/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού CAD-PAD Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π –A/Φ (Ο/Ν:186Q02)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού CAD PAD (CPV: 24612000-7) κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π AB-205 της Π.Α. (Ο/Ν:18602).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια