Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αρίθμ. 11/18 και Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αρίθμ. 14/18 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος-ΑΔΑ:65Δ46-2ΘΞ.

Η 206ΠΑΥ αποφασίζει την έγκριση της ματαίωσης του υπ’ αρίθμ. 11/18 Συνοπτικού Διαγωνισμού
σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/16 και την επανάληψη του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 106 του Ν.4412/16. Η 206ΠΑΥ διακήρυσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.