Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε. 12/18) της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών -ΑΔΑ: 6ΟΣΟ6-30Κ

Η 115ΠΜ προκηρρύσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.), σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, η οποία θα προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών (Δ.Π.Τ.) της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τμήμα Εμπορίου) για την περιοδική προμήθεια Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών (Α’ ποιότητας) για τις ανάγκες της Μονάδας.

Η Π.Ε.Ε. αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΟΣΟ6-30Κ