Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’ αριθμ. 03/2018 της Μ.ΓΕΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκμετάλλευσης Κυλικείων Μ.ΓΕΑ – ΑΔΑ:ΩΝΩΥ6-ΚΙΙ

Η Μοίρα ΓΕΑ καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους, για την ανάδειξη αναδόχου θέματος, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη τιμή Τ, η οποία θα προκύψει από το ποσοστό (%) αύξησης του μηνιαίου μισθώματος των κυλικείων συνδυαστικά με το ποσοστό (%) έκπτωσης για τα προς πώληση είδη και τους ανάλογους συντελεστές βαρύτητας.