Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 6/2018 της ΕΜΥ για την Ανακατασκευή Χώρων στο Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο (ΕΜΚ) – ΑΔΑ : 7ΑΒΟ6-ΥΞ6

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την  ανακατασκευή χώρων στο Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο (ΕΜΚ) προς κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (71.530,71 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη.